02155312114  -  09127778146

خدمات

30 بهمن 2016

پارکینگ، استخر و انباری

سقف به سطح بالایی یک اتاق و یا یک سازه گفته میشود. در ساختمان های یک طبقه سقف برای محافظت از نور آفتاب، باران و برف و در ساختمان های چند طبقه علاوه بر این کار برای جداسازی طبقات از یکدیگر استفاده میشود به گونه ای که سقف یکی زمین دیگری محسوب میشود.
 در مناطق سردسیر معمولاً ارتفاع سقف تا کف معمولاً کم میباشد تا محل راحتتر گرم شود و در مناطق گرمسیر به خاطر جریان داشتن هوا معمولاً ارتفاع سقف زیاد میباشد.

انواع سقف

  • طاق ضربی
  • کامپوزیت
  • دال بتنی
  • کامپوزیت کرومیت
  • تیرچه و بلوک
ساخت سقف برای پارکینگ و استخر و انباری های داخل حیاط که مانع خیس شدن در اثر باران و دیگر عوامل محیطی آن میشود و نمیگذارد کثیف شوند.