02155312114  -  09127778146

خدمات

7 بهمن 1394

پیشانی ساختمان

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته میشود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار میرود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص میکند.

توقعات از نما :

  1. حفاظت
  2. ایجاد ارتباط
  3. معرفی
  4. جزیی از یک فضای شهری