همانطور که میدانید سقف‌های شیروانی مقاومت مناسب در برابر باران، برف و باد دارند. یکی‌ از مسائلی‌ که در این باره سقف‌های شیبدار جالب توجه است آن است که ممکن است ساخت این سقف‌ها کمی‌ دشوارتر بنظر آید اما دیوار هایی که برای چنین سقف هایی ساخت میشوند میتوانند بسیار ساده تر باشند. همچنین می‌توان برای محافظت و عایق بندی بیشتر از این سقف‌ها از پوشش‌های رطوبتی استفاده کرد. برای سقف‌های شیبدار دسته بندی‌های متفاوتی وجود دارد که بر اساس نوع شیب و نوع پوشش انجام میشود. اما باید بدانید که سقفی دارای حداقل شیب ۱۵ درجه و حداکثر ۷۰ درجه را می‌توان به عنوان سقف شیبدار معرفی‌ کرد. البته استاندار میزان شیب برای شیروانی‌ها بین ۳۵ تا ۵۰ درجه می‌باشد. باید توجه داشت که معماران متفاوت در رابطه با درجه شیب سقف‌ها نظرات متفاوت دارند. انتخاب مصالح درست به منظور ساخت سقف شیبدار با توجه به شیب مورد نظر بسیار اهمیت دارد. در صورتی‌ که مصالح و مواد درستی‌ برای این منظور مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند ما را در زمینه اجرای شیروانی دچار مشکل و محدودیت نماید. یکی‌ از گونه‌های پوششی که در شرایط آب و هوای متنوع و برای درجه‌های متفاوت شیب میتواند مورد استفاده قرار گیرد ورقه‌های قیری با الیاف طبیعی می‌باشد.

فروش مصالح شیروانی